2006-11-16 | Nowe zasady udzielania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1

15 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. z dnia 15.11.2006, Nr 205, poz. 1511). Rozporządzenie określa zasady udzielania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji.

Instytucja Zarządzająca SPO WKP informuje, iż 15 listopada 2006 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1511) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w zakresie:

- zasad wdrażania poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji (nowe kryteria wyboru projektów, nowa grupa beneficjentów -przedsiębiorstwa z sektora MSP, funkcja Instytucji Wdrażającej powierzona została Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości),

- możliwości wprowadzenia na wniosek przedsiębiorcy - w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - zmiany lokalizacji inwestycji w uzasadnionych przypadkach,

- wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego oraz dodanie nowych typów kosztów kwalifikowanych.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl


powrót do listy aktualności