2008-01-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zamieścił informację o pierwszym naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Warunki konkursu:

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 4. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia lub szkoły wyższe
 5. organy administracji rządowej
 6. Policja, Straż Pożarna
 7. porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-6 reprezentowane przez lidera
 8. podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 9. partnerstwa w/w podmiotów

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 1. tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office)
 2. budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski przyjmowane będą w terminie od 29.12.2007 roku do 03.03.2008 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, wysoki parter sektor C.

W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 26 września 2008 roku.

Więcej informacji na poniższej stronie źródłowej.

Źródło: http://rpo.silesia-region.pl/


powrót do listy aktualności