2008-01-04 | Rusza nabór wniosków do RPO w woj. śląskim Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zamieścił informację o pierwszym naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Warunki konkursu:

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:
  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
  3. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych
  4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione powyżej)
  5. porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-4 reprezentowane przez lidera
  6. spółki wodne
  7. podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  1. budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG
  2. budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
  3. b udowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski przyjmowane będą w terminie od 29.12.2007 roku do 03.03.2008 roku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, wysoki parter sektor C.

W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 26 września 2008 roku.

Więcej informacji na poniższej stronie źródłowej.

Źródło: http://rpo.silesia-region.pl/


powrót do listy aktualności