2008-09-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiebiorczości ogłosiło nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Poddziałanie 1.2.1 "MŚP" RPO WSL.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

- Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

 

 

- Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

- Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

- Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.

- Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

- Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

- Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

- Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.

- Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.

- Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

- Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

 

Termin składania wniosków: od 5 września 2008r. do 5 listopada 2008r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 18 000 000 Euro, co stanowi 60 296 400 złotych.

Poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektów realizowanych przez małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, których projekty mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji). Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych wynosi 750 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych wynosi 100 000 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.scp-slask.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót do listy aktualności