2008-10-28 | Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie udziału w targach i misjach zagranicznych dla firm

Otwarte zostały nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą" RPO WSL.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Konkursy mają charakter otwarty  - wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach 7.30 do 15.30 w dniach od 28 października do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs lub do zamknięcia konkursów decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 1 000 000 Euro (słownie: jeden milion Euro), co stanowi 3 384 000 złotych.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 2 000 000 Euro (słownie: dwa miliony Euro), co stanowi 6 768 000 złotych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 50%-60% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota wsparcia 100 000 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: www.scp-slask.pl/  

 


powrót do listy aktualności