2009-03-06 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-005/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III "Turystyka", Działanie 3.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego", Poddziałanie 3.1.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa" RPO WSL.

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:
Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją
zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy
noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy
gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy
składać w formie elektronicznej za pomocą "Wniosku Aplikacyjnego
Przedsiębiorców" dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Termin składania wniosków: od 06 marca do 06 maja 2009 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 10 000 000 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), co stanowi 46 960 000 złotych*, w tym rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 2 348 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów :
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych
Przedsiębiorstw,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,
- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 22 grudnia 2009 r.

Źródło: www.scp-slask.pl


powrót do listy aktualności