2009-08-12 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-010/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. 
8. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
9. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
10. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy
składać w formie elektronicznej za pomocą "Wniosku Aplikacyjnego
Przedsiębiorców" dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum
Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Termin składania wniosków: od 12 sierpnia do 12 listopada 2009 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 4 000 000 Euro (słownie: cztery miliony Euro), co stanowi 16 710 000 złotych*.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich przedsiębiorstw wynosi 8 000 000 Euro (słownie: osiem milionów Euro), co stanowi 33 420 000 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 200 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi 750 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze wynosi 30 000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 18 czerwca 2010 r.

Źródło: www.scp-slask.plpowrót do listy aktualności