2010-02-12 | Ruszył nabór wniosków na innowacyjne inwestycje dla mikro, małych i średnich firm w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasiło konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-012/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”.

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.

4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Termin składania wniosków: od 12 lutego do 15 kwietnia 2010 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 22 500 000 Euro (słownie:  dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy Euro), co stanowi 91 586 250 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

-         60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-         50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-         50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

-         Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1,2) wynosi 750 000 PLN.

-         Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 19 listopada 2010 roku.

Źródło: www.scp-slask.pl


powrót do listy aktualności