2010-03-05 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-013/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III "Turystyka", Działanie 3.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego", Poddziałanie 3.1.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa" RPO WSL.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 

1.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

2.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Termin składania wniosków: od 5 marca do 5 maja 2010 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 13 000 000 Euro (słownie:  trzynaście milionów Euro), co stanowi 51 903 800 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

 

-  60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

 

- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 8 grudnia 2010 roku.

Źródło: www.scp-slask.plpowrót do listy aktualności