2011-03-07 | Ruszył nabór wniosków na inwestycje z zakresu infrastruktury okołoturystycznej dla firm działających w branży turystycznej w woj. śląskim

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs zamknięty nr SCP-03.02.01-016/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.
3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.
4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 6 400 000 Euro (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy Euro), co stanowi 25 413 760 złotych.
Termin składania wniosków: od 7 marca do 9 maja 2011 r.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,
- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 7 grudnia 2011 r.
Źródło: www.scp-slask.pl

powrót do listy aktualności