2011-06-30 | Rusza nabór wniosków na inwestycje dla średnich firm w woj. małopolskim

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów średnich firm ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
• rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizację środków produkcji.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 28 432 006,55 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
•    minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy PLN 00/100)
•    maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN (słownie złotych: dwa miliony PLN 00/100)
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Termin składania wniosków:
w terminie od 21 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r.
w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. wyboru projektów do dofinansowania ustala się na listopad 2011 r.

Więcej informacji znajduje się na stronach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pod adresem: www.mcp.malopolska.pl/


powrót do listy aktualności